×
9.6/10 (138 beoordelingen)

Algemene voorwaarden zakelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN SABES GROUP B.V. - ZAKELIJK

Laatst geüpdatet: 1 januari 2017

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) worden de navolgende woorden

met een hoofdletter geschreven, waaronder het navolgende wordt verstaan:

Bestelling:

De door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wens om een Product te bestellen of een Dienst

te leveren.

Diensten:

De werkzaamheden die Sabes op uw verzoek verricht, zoals maar niet beperkt tot het

uitvoeren van reparaties.

Opdrachtgever / u :

Een ieder die opdracht geeft of verzoekt tot het uitvoeren van Diensten of het leveren van

Producten door Sabes.

Overeenkomst:

De overeenkomst die u met Sabes aangaat en het leveren van Producten dan wel het

uitvoeren van Diensten door Sabes als onderwerp heeft, inclusief later aangebrachte

wijzigingen en addenda.

Producten:

Zaken zoals door Sabes aan u geleverd dan wel ter beschikking gesteld en alle daarmee

samenhangende dienstverlening.

Sabes:

Sabes Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar

Nederlands recht, ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 66402719, statutair

gevestigd te Bladel en kantoor hebbende aan de Ambachtsweg 5F, (5531AC) te Bladel,

tevens handelend onder de handelsnamen ‘iTrading’, ‘led247’, ‘iParts4u’, ‘IRepair4u’.

Websites:

De websites, inclusief de zakelijke webshops, zoals zich bevinden op www.irepair4u.nl ,

www.iParts4u.nl en www.led247.nl.

2 Algemeen

2.1 Sabes is bereikbaar middels de gegevens die op de verschillende Websites zijn

weergegeven, zijnde:

IRepair4u.nl info@irepair4u.nl

iParts4u.nl klantenservice@iparts4u.nl

led247.nl klantenservice@led274.nl

2.2 Het Btw-nummer van Sabes is NL856536544B01

2.3 De kopjes en hyperlinks in deze Voorwaarden zijn voor uw leesgemak gebruikt en zullen de

werking van de Voorwaarden op geen enkele wijze beperken of wijzigen.

3 Toepasselijkheid, wijzigingen en geldigheid

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen, Overeenkomsten, aanbiedingen

en andere rechtsbetrekkingen die ontstaan naar aanleiding van verzoeken of opdrachten door

u aan Sabes betreffende de levering van Producten of Diensten door Sabes.

3.2 Sabes behoudt zich het recht voor deze de Website en deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan

te passen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze

gepubliceerd zijn op deze pagina https://www.irepair4u.nl/algemene-voorwaarden-zakelijk/ .

3.3 Indien de entiteit die u representeert bestaat uit meerdere rechtspersonen of ondernemingen,

dan zijn al deze partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de

3.4 Sabes wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van iedere algemene inkoop- of andere

algemene voorwaarden, anders dan deze Voorwaarden, van de hand.

3.5 Bij het sluiten van een Overeenkomst verklaart u kennis te hebben genomen van en de

toepasselijkheid te aanvaarden van de Voorwaarden op de Overeenkomst.

3.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt

verklaard of anderszins haar werking verliest, zullen de overige bepalingen dan wel gedeelten

van de bepaling(en) van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Sabes zal dan

een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de betrokken (gedeeltelijke) bepaling,

waarbij zoveel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling zal worden gerespecteerd.

3.7 In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze

Voorwaarden, prevaleert hetgeen bepaald in de Overeenkomst.

3.8 Indien Sabes op enig moment niet strikt aan de naleving van deze Voorwaarden vasthoudt,

betekent dit niet dat Sabes enig recht verliest of prijsgeeft om dit in de toekomst wel te doen.

4 Overeenkomsten

4.1 Ieder aanbod van Producten of Diensten door Sabes is vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of

verschrijvingen in de aanbiedingen binden Sabes niet.

4.2 U plaatst een Bestelling bij Sabes door contact op te nemen met Sabes en de gewenste aan

te kopen Producten of af te nemen Diensten aan Sabes door te geven. De Overeenkomst

tussen u en Sabes komt tot stand nadat Sabes uw Bestelling per e-mail heeft geaccepteerd.

Sabes behoudt zich het recht voor een Bestelling te weigeren.

4.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van de

beschikbaarheid van Producten en / of Diensten.

4.4 Sabes verstrekt u een bevestiging van de gesloten Overeenkomst.

4.5 Tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling, kunt u te allen tijde aangeven dat u

uw gegevens of de details van de te bestellen Producten wenst te wijzigen of besloten heeft

geen Producten te bestellen, tot het moment dat Sabes uw Bestelling heeft bevestigd.

4.6 De door Sabes verstrekte aanbiedingen worden gebaseerd op de door u verstrekte

gegevens, inlichtingen en data. U bent dan ook verantwoordelijk voor de juistheid en

volledigheid van alle gegevens, inlichtingen en data die hiertoe of om iedere andere reden

aan Sabes worden verstrekt. U bent gehouden enige wijziging in de aan Sabes verstrekte

gegevens onverwijld aan Sabes mede te delen. Indien voortzetting van de Overeenkomst op

basis van deze nieuwe gegevens redelijkerwijs niet van Sabes kan worden gevergd, heeft

Sabes het recht de Overeenkomst aan de nieuwe gegevens aan te passen dan wel te

beëindigen, zulks naar keuze van Sabes.

4.7 Indien de duur van de Overeenkomst niet nader is bepaald en indien deze Overeenkomst

betrekking heeft op het verrichten van Diensten waarvoor periodiek een bedrag in rekening

wordt gebracht, heeft deze Overeenkomst de duur van één jaar. Deze Overeenkomst wordt,

indien niet of niet-tijdig opgezegd, telkenmale voortgezet voor de duur van één jaar.

4.8 Sabes is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere

kennisgeving buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien u ook na een

schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft uw verplichtingen na te

4.9 Sabes is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een

buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te beëindigen indien u een verzoek indient tot

schuldsanering, indien voor u een faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd

of wanneer u in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling wordt

verleend, alsmede wanneer uw onderneming wordt beëindigd, tenzij sprake is van een

reconstructie of het samenvoegen van ondernemingen. Daarnaast is Sabes gerechtigd de

Overeenkomst te beëindigen zoals omschreven in dit artikel wanneer op een essentieel

gedeelte van het kapitaal of vermogen beslag wordt gelegd en dit beslag langer dan 10 (tien)

dagen voortduurt. Indien u een natuurlijke persoon bent, dan heeft Sabes bovengenoemde

rechten wanneer u overlijdt. Vorderingen die Sabes op u heeft of zal verkrijgen worden door

de situaties genoemd in dit artikel 4.9 direct en volledig opeisbaar.

5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Sabes is gerechtigd om naar eigen inzicht voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de

Overeenkomst en bijkomende werkzaamheden derden in te schakelen.

5.2 Sabes streeft er naar de Overeenkomst zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Desondanks

verplicht Sabes zich, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk door Sabes aangegeven,

slechts tot het leveren van een inspanning en rust op Sabes in geen geval een

5.3 Indien blijkt dat het nakomen van de Overeenkomst door Sabes redelijkerwijs niet gevergd

kan worden of anderszins (gedeeltelijk) onmogelijk blijkt, dan zal Sabes in overleg met u naar

een oplossing zoeken.

5.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst (onder andere) bestaat uit de levering van

Producten, bent u gehouden het geleverde te controleren bij ontvangst en Sabes zo snel

mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na aflevering, op de hoogte te

stellen van eventueel vastgestelde gebreken of onvolkomenheden in het geleverde. Voldoet u

niet of niet tijdig aan het voorgaande dan geldt dat Sabes er van uit mag gaan dat de

uitvoering van de Overeenkomst naar uw tevredenheid is geschiedt.

5.5 Sabes spant zich in om de Producten en Diensten te leveren zoals omschreven in de

Overeenkomst. Toont u, zulks ter beoordeling van Sabes, aan dat dit niet het geval is, dan zal

Sabes redelijkerwijs en indien mogelijk de geleverde Producten vervangen dan wel een

redelijk voorstel doen ten aanzien van de geleverde Diensten.

5.6 Alle Producten die door Sabes aan u worden geleverd blijven eigendom van Sabes totdat u

aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst tijdig en deugdelijk hebt voldaan.

6 Prijzen, betalingen

6.1 De vermelde prijzen zijn in Euro en worden, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en

exclusief verzendkosten, belastingen of heffingen, weergegeven op de Websites, op

prijslijsten zoals door Sabes verstrekt dan wel anderszins door Sabes aan u kenbaar

6.2 Sabes is gerechtigd prijzen te wijzigen, onder andere indien de kostenposten die voor Sabes

gelden om welke reden dan ook zijn of worden verhoogd. Sabes stelt u in kennis van deze

wijzigingen door de vanaf dat moment geldende prijzen te vermelden op door Sabes te

verstrekken prijslijsten.

6.3 Prijzen worden zo zorgvuldig en accuraat mogelijk vermeld. In het geval van een kennelijke

verschrijving of misslag is Sabes gerechtigd een redelijke prijs in rekening te brengen door

deze aan u kenbaar te maken. U bent in dat geval gerechtigd binnen vijf (5) dagen na de aan

u kenbaar gemaakte nieuwe prijs de Overeenkomst te ontbinden.

6.4 Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal Sabes de door u verschuldigde vergoeding

berekenen op basis van nacalculatie.

6.5 Sabes zal de verschuldigde bedragen vooraf per factuur bij u in rekening brengen. U bent

gehouden de bedragen voorafgaande aan het leveren van Producten of het uitvoeren van

Diensten te voldoen, tenzij anderszins overeengekomen. U dient alle verschuldigde bedragen

binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen.

6.6 Sabes biedt de volgende betalingsmogelijkheden, tenzij anderszins aangegeven in de

Overeenkomst:

Per bank

IBAN: NL34RABO0143415107 (Rabobank, Bladel)

BIC: RABONL2U

Bij betalingen, indien en voor zover mogelijk, dient de begunstigde (‘Sabes Group B.V.’) te

worden vermeld, het bestelnummer en/of het kenmerk van de Overeenkomst.

6.7 Enige misslag of onjuistheid van een door Sabes aan u verstrekte factuur, specificatie of

betalingsbevestiging dient u onverwijld aan Sabes mede te delen.

6.8 Indien u tekort schiet in het (tijdig) voldoen van enige verplichting bent u zonder nadere

ingebrekestelling of sommatie in verzuim. U bent dan aan Sabes verschuldigd de kosten,

zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van deze bedragen. Tevens bent

u een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, telkenmale verhoogd met 2%, over het

verschuldigde bedrag. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde

bedrag met een minimum van € 40.-. Sabes behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk

gemaakte buitengerechtelijke incassokosten van u te vorderen.

6.9 U bent niet gerechtigd tot enige verrekening of opschorting.

7 Levering Producten en uitvoering Diensten

7.1 Producten zullen worden geleverd zoals aangegeven door Sabes.

7.2 Indien Producten per post worden verstuurd, zal het door u kenbaar gemaakte adres gelden

als leveringsadres.

7.3 Slechts na ontvangst van uw betaling zullen Producten worden verzonden dan wel Diensten

worden verricht, tenzij de Overeenkomst expliciet anderszins bepaalt.

7.4 Indien u een bepaald Product met spoed wenst te ontvangen of met spoed een Dienst wenst

af te nemen, treedt u hierover in overleg met Sabes middels de door Sabes verstrekte

7.5 Alle door Sabes op welke wijze dan ook genoemde en geldende (leverings)termijnen zijn door

Sabes zorgvuldig berekend. Deze termijnen zullen in geen geval gelden als fatale termijnen

waarbinnen Sabes haar prestatie zou moeten verrichten. Het overschrijden van een

dergelijke termijn door Sabes zal niet tot enige aansprakelijkheid van Sabes leiden.

7.6 Sabes zal Producten zoveel mogelijk in één levering aan u versturen, maar behoudt zich het

recht voor om deelleveringen uit te voeren.

7.7 Sabes verpakt en verzendt de Producten met gepaste zorgvuldigheid en bepaalt met

uitsluiting van u de wijze van en in te schakelen derden voor verzending. Kosten voor de

verzending en eventuele verzekering van Producten zijn voor uw rekening.

7.8 De eigendom van Producten gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige

Overeenkomst aan Sabes verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake de Producten

gaat reeds op het moment van de levering van Producten aan u dan wel een door u

aangewezen derde over.

8 Websites

8.1 Sabes besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie zoals

weergegeven op de Websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Sabes accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van

onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Websites dan wel de

keuzes die u op basis van deze informatie hebt genomen.

8.2 Op de Websites zijn hyperlinks naar of onderdelen van internetpagina’s van derden zichtbaar.

Sabes is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud en werking van deze internetpagina’s

van derden.

8.3 Sabes kan niet garanderen dat de Websites te allen tijde zonder beperkingen of storingen

zullen functioneren en behoudt zich het recht voor de Website gedeeltelijk of geheel nietbeschikbaar

te maken ten behoeve van support of correctief onderhoud.

8.4 Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Websites te

verkrijgen, zoals page-scraping, het gebruik van robots, spiders, dan wel soortgelijke

algoritmen of methoden, alsmede het handmatig stelselmatig opvragen van (delen van) van

de Websites of achterliggende databases met het doel deze te kopiëren of reproduceren dan

wel de navigatiestructuur of beveiliging van de Websites te omzeilen voor al dan niet

commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden.

8.5 Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sabes is het u niet toegestaan om

de Websites, noch enig hieraan gekoppeld systeem of netwerk, op welke wijze dan ook te

onderzoeken op kwetsbaarheden, onder meer, doch niet beperkt tot het hacken van de

Website of eventueel gekoppelde systemen of netwerken. Het is verboden handelingen te

verrichten die de infrastructuur van de Website en/of de eventueel daaraan gekoppelde

systemen en netwerken op een onredelijke of disproportionele wijze belast.

8.6 Sabes spant zich in de Producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven en de uit te

voeren Diensten, alsmede het resultaat van de Diensten, zo goed mogelijk aan te geven op

de Website. Desondanks kan het voorkomen dat de vermelde en getoonde afbeeldingen,

tekens en gegevens niet overeenkomen met het ontvangen Product of het resultaat zoals

beschreven niet (optimaal) is behaald. Sabes kan hier onder geen enkele omstandigheid

verantwoordelijk aansprakelijk voor worden gehouden.

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Tenzij anders aangegeven door Sabes, berusten alle intellectuele eigendomsrechten, zoals

maar niet beperkt tot auteurs- databank- en merkrechten, op alle informatie, data, gegevens

zoals weergegeven op en onderliggend aan de Websites bij Sabes.

9.2 Het is u toegestaan de Websites te raadplegen en daarvan onderdelen te printen of op te

slaan met als doeleinde achteraf kennis te kunnen nemen van deze onderdelen. Ieder ander

gebruik, zoals maar niet beperkt tot het reproduceren van (een onderdeel van) de Websites

op een internetpagina van u of een derde of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of

deeplinks tussen (een deel van) de Websites, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabes.

9.3 Sabes garandeert niet dat de aan u geleverde Producten geen inbreuk maken op enig huidig

of toekomstig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij en is in geen geval

aansprakelijk voor enige schadevergoeding ten aanzien van een inbreuk op een intellectueel

eigendomsrecht van een derde.

10 Privacy

10.1 Sabes verwerkt uw persoonsgegevens en / of persoonsgegevens van uw medewerkers met

als doeleinde het uitvoeren van de Overeenkomst, het verder ontwikkelen van Sabes en de

Producten en Diensten. Voor alle overige gegevensverwerkingen zal, behoudens anderszins

schriftelijk vastgelegd door Sabes, Sabes als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming

persoonsgegevens gelden en u als ‘verantwoordelijke’.

10.2 Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de door Sabes

geplaatste cookies wordt verwezen naar het privacy- en cookiebeleid van Sabes zoals op de

verschillende Websites gepubliceerd. https://www.irepair4u.nl/privacy-verklaring/

https://www.iparts4u.nl/service/privacy-policy/ https://www.led247.nl/service/privacy-policy/

11 Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van Sabes is beperkt tot het vergoeden van directe schade,

waarbij maximaal het bedrag van de Overeenkomst zal worden vergoed.

11.2 Indien de Dienst die Sabes voor u verricht bestaat uit het uitvoeren van een reparatie op een

goed dat aan u toebehoort, stemt u er hierbij mee in dat Sabes onder geen enkele

omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade die hierdoor mocht

ontstaan.

11.3 De voor vergoeding in aanmerking komende directe schade betreft uitsluitend i) de redelijke

kosten ter voorkoming of beperking van de schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop

de aansprakelijk berust mag worden verwacht en ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de

schade en aansprakelijkheid.

11.4 De totale aansprakelijkheid van Sabes voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens

materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan €500.000.- (vijfhonderdduizend

Euro).

11.5 Sabes kan er voor kiezen een verzekering af te sluiten ter zake van het vergoeden van

schade. Is dit het geval dan is Sabes in ieder geval slechts aansprakelijk tot het bedrag dat uit

hoofde van deze verzekering is gedekt en daadwerkelijk wordt uitbetaald.

11.6 Sabes is in geen geval aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade, zoals maar

niet beperkt tot geleden verlies, schade door vertragingen, schade aan eigen apparatuur,

goederen of infrastructuren, schade zoals mogelijkerwijs ontstaat door toedoen van

leveranciers van Sabes of schade door enige inbreuk op intellectuele of industriële

eigendomsrechten van derden.

11.7 Sabes kan niet verantwoordelijk worden gehouden worden voor enig letsel of schade als

direct of indirect gevolg van het gebruik van Producten die door Sabes geleverd zijn. Het

gebruik van Producten die door Sabes geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico.

11.8 Sabes baseert de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening op de gegevens

die door u op basis van artikel 4.6 zijn verstrekt. Sabes is dan ook in geen enkele

omstandigheid aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de Overeenkomst

wanneer dit het gevolg is van door u onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

11.9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts

tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sabes.

12 Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij hiertoe

verhinderd zijn door een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is en niet krachtens

de wet, enige rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening

komt. Indien deze omstandigheid van tijdelijke aard is, is Sabes gerechtigd haar

verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding

gehouden te zijn. Onder deze niet-toerekenbare opvatting worden verstaan alle van buiten

komende oorzaken waar Sabes geen invloed op heeft, een bedrijfsstoornis- of onderbreking,

vertragingen in de nakoming zoals ontstaan door toeleveranciers van Sabes of enige andere

derden waarvan Sabes afhankelijk is dan wel transportproblemen of –belemmeringen in het

aanvoeren van Producten. Gedurende deze periode van overmacht is Sabes gerechtigd zijn

verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

12.2 Indien een niet-toerekenbare tekortkoming zoals genoemd in artikel 12.1 meer dan 30 (dertig)

dagen voortduurt, zijn beide partijen afzonderlijk gerechtigd om de Overeenkomst te

ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.3 Indien Sabes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan of kan voldoen, is Sabes gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde, dan wel het

leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te

voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met

Sabes is het Nederlands recht exclusief van toepassing, tenzij partijen schriftelijk expliciet in

de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse

rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.