×
9.6/10 (498 beoordelingen)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SABES GROUP B.V.

Laatst geüpdatet: 22 maart 2021

1             Definities

1.1           In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) worden de navolgende woorden met een hoofdletter geschreven, waaronder het navolgende wordt verstaan:

Apparaat: Smartphones, tablets en/of computers die tot het eigendom van Opdrachtgever behoren en door Opdrachtgever aan Sabes ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van Diensten.

Bestelling: De door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wens om een Dienst af te nemen.

Consument: Iedere Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Diensten: De werkzaamheden die Sabes op verzoek van Opdrachtgever verricht, zoals maar niet beperkt tot het uitvoeren van reparaties aan de smartphone, tablet en/of computer van Opdrachtgever.

Opdrachtgever: Een ieder die een Bestelling doet opdracht geeft of verzoekt tot het uitvoeren van Diensten door Sabes.

Overeenkomst: De overeenkomst die Opdrachtgever met Sabes aangaat en het uitvoeren van Diensten door Sabes als onderwerp heeft, inclusief later aangebrachte wijzigingen en addenda.

Sabes: Sabes Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 66402719, statutair gevestigd te Bladel en kantoor hebbende aan de Ambachtsweg 5F, (5531AC) te Bladel, tevens handelend onder de handelsnaam ‘IRepair4u’.

Website: De website www.irepair4u.nl.

Zakelijke Klant: iedere Opdrachtgever die geen Consument is.

2           Algemeen

2.1           Sabes is bereikbaar middels de gegevens die op de Website is weergegeven, zijnde:

–       IRepair4u.nl / info@irepair4u.nl

2.2           Het BTW-nummer van Sabes is NL856536544B01.

2.3           De kopjes en hyperlinks in deze Voorwaarden zijn voor het leesgemak van Opdrachtgever gebruikt en zullen de werking van de Voorwaarden op geen enkele wijze beperken of wijzigen.

3           Toepasselijkheid, wijzigingen en geldigheid

3.1           Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen, Overeenkomsten, aanbiedingen en andere rechtsbetrekkingen die ontstaan naar aanleiding van verzoeken of opdrachten door Opdrachtgever aan Sabes betreffende de levering van Diensten door Sabes.

3.2           Sabes behoudt zich het recht voor de Website en Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze gepubliceerd zijn op deze pagina https://www.irepair4u.nl/algemene-voorwaarden-zakelijk/. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

3.3           Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant is en de entiteit die Opdrachtgever representeert uit meerdere rechtspersonen of ondernemingen bestaat, dan zijn al deze partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3.4           Sabes wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van iedere algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden, anders dan deze Voorwaarden, van de hand.

3.5           Bij het sluiten van een Overeenkomst verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van en de toepasselijkheid te aanvaarden van de Voorwaarden op de Overeenkomst.

3.6           Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard of anderszins haar werking verliest, zullen de overige bepaling(en) van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Sabes zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de betrokken (gedeeltelijke) bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling zal worden gerespecteerd.

3.7           In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleert hetgeen bepaald in de Overeenkomst.

3.8           Indien Sabes op enig moment niet strikt aan de naleving van deze Voorwaarden vasthoudt, betekent dit niet dat Sabes enig recht verliest of prijsgeeft om dit in de toekomst wel te doen.

4           Overeenkomsten

4.1           Om gebruik te kunnen maken van de Diensten die Sabes aanbiedt en aldus een Overeenkomst met Sabes aan te gaan, dient Opdrachtgever ten minste de leeftijd van achttien (18) jaar oud te hebben bereikt.

4.2           Ieder aanbod van Diensten door Sabes is vrijblijvend. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de aanbiedingen, op de Website of anderszins, binden Sabes niet.

4.3           Sabes sluit in beginsel slechts Overeenkomsten in het Nederlands.

4.4           Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van de beschikbaarheid van Diensten en geschikte personen om de Diensten uit te voeren.

4.5           Sabes verstrekt aan Opdrachtgever een bevestiging van de gesloten Overeenkomst. Overeenkomsten worden door Sabes in beginsel niet gearchiveerd.

4.6           De voornaamste kenmerken van de Diensten staan vermeld op de Website dan wel worden door Sabes voor het aangaan van de Overeenkomst vermeld of kenbaar gemaakt.

4.7           De door Sabes verstrekte aanbiedingen en uitgevoerde Diensten worden gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en data. Opdrachtgever is dan ook verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens, inlichtingen en data die hiertoe of om iedere andere reden aan Sabes worden verstrekt. Opdrachtgever is gehouden enige wijziging in de aan Sabes verstrekte gegevens onverwijld aan Sabes mede te delen. Indien voortzetting van de Overeenkomst op basis van deze nieuwe gegevens redelijkerwijs niet van Sabes kan worden gevergd, heeft Sabes het recht de Overeenkomst aan de nieuwe gegevens aan te passen dan wel te beëindigen, zulks naar keuze van Sabes.

4.8           Overeenkomsten voor het verrichten van Diensten duren tot deze zijn nagekomen door beide partijen. Indien de duur van de Overeenkomst niet nader is bepaald en indien deze Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van Diensten waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht, heeft deze Overeenkomst de duur van één jaar. Deze Overeenkomst wordt, indien niet of niet-tijdig opgezegd, telkenmale voortgezet voor de duur van één jaar. Opzegging kan geschieden middels een aangetekende brief aan Sabes, één maand voor het verlengen van de Overeenkomst.

4.9           Sabes is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgeving buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Opdrachtgever ook na een schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft verplichtingen na te komen.

4.10        Sabes is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te beëindigen indien Opdrachtgever een verzoek indient tot schuldsanering, indien voor Opdrachtgever een faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer de onderneming van Opdrachtgever wordt beëindigd, tenzij sprake is van een reconstructie of het samenvoegen van ondernemingen. Daarnaast is Sabes gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zoals omschreven in dit artikel wanneer op een essentieel gedeelte van het kapitaal of vermogen beslag wordt gelegd en dit beslag langer dan 10 (tien) dagen voortduurt. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, dan heeft Sabes bovengenoemde rechten wanneer Opdrachtgever overlijdt. Vorderingen die Sabes op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen worden door de situaties genoemd in dit artikel 4.10direct en volledig opeisbaar.

5           Uitvoering en ontbinding van de Overeenkomst

5.1           Sabes is gerechtigd om naar eigen inzicht voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst en bijkomende werkzaamheden derden in te schakelen.

5.2           Sabes streeft er naar de Overeenkomst zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Desondanks verplicht Sabes zich, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk door Sabes aangegeven, slechts tot het leveren van een inspanning en rust op Sabes in geen geval een resultaatverplichting.

5.3           Indien blijkt dat het nakomen van de Overeenkomst door Sabes redelijkerwijs niet gevergd kan worden of anderszins (gedeeltelijk) onmogelijk blijkt, dan zal Sabes in overleg met Opdrachtgever naar een oplossing zoeken.

5.4           Sabes spant zich in om de Diensten te leveren zoals omschreven in de Overeenkomst. Dit betekent onder meer dat de voor Opdrachtgever uitgevoerde Dienst dient overeen te komen met de overeenkomst die Opdrachtgever met Sabes heeft gesloten. Toont Opdrachtgever, zulks ter beoordeling van Sabes, aan dat dit niet het geval is, dan zal Sabes redelijkerwijs en indien mogelijk een redelijk voorstel doen ten aanzien van de geleverde Diensten.

5.5            Sabes voert haar Diensten gewoonlijk uit op werkdagen. Sabes levert in beginsel geen Diensten op nationale feestdagen. De details omtrent de beschikbare verzendmogelijkheden op het moment van de Bestelling van Opdrachtgever vindt Opdrachtgever terug op de Website. Heeft Opdrachtgever Sabes verzocht tot het uitvoeren van een Dienst met betrekking tot meerdere Apparaten, dan streeft Sabes ernaar de verzending van dan wel het ophalen of brengen van de verschillende Apparaten plaats te laten vinden in één aflevering, maar dit is mogelijkerwijs niet te allen tijde te bewerkstelligen. Mocht er vertraging worden verwacht in de levering van de bestelling van Opdrachtgever, dan zal Sabes Opdrachtgever hierover zoveel mogelijk informeren per e-mail of middels verdere gegevens die Opdrachtgever aan Sabes heeft verstrekt.

6           Het afnemen van Diensten via de Website en/of per e-mail of anderszins op afstand

6.1           Sabes biedt de mogelijkheid om een Bestelling te plaatsen bij Sabes, via de Website. De details van de overeenkomst worden nader uitgewerkt per e-mail. Ook biedt Sabes de mogelijkheid aan Opdrachtgever om een Overeenkomst met Sabes op afstand aan te gaan, bijvoorbeeld per e-mail of telefoon. Het Apparaat wordt in dat geval door Opdrachtgever opgestuurd aan Sabes, waarna door Sabes een diagnose wordt gesteld. Vervolgens wordt, na toestemming van Opdrachtgever hiertoe, de reparatie uitgevoerd en het Apparaat naar Opdrachtgever verzonden. De navolgende bepalingen zijn in dat geval van toepassing.

6.2           Het verzenden van Apparaten via post, al dan niet met een door Sabes gegenereerd verzendlabel, gebeurt volledig voor eigen risico van Opdrachtgever. Sabes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade, veroorzaakt door verlies of beschadiging van een Apparaat of anderszins.

6.3           Sabes biedt Opdrachtgever bij een bestelling via de Website de mogelijkheid om, voor de aanvaarding van de Overeenkomst, op de hoogte te raken van niet gewilde handelingen, en Sabes voorziet in passende, doeltreffende en toegankelijke middelen waarmee Opdrachtgever deze kan herstellen.

6.4           De kosten voor het verzenden van Apparaten aan Sabes en retour aan Opdrachtgever komen voor rekening van Sabes indien de verzending binnen Nederland plaatsvindt. Kosten voor het terugzenden van het Apparaat aan Opdrachtgever indien deze de Overeenkomst ontbindt volgens de navolgende bepalingen, zijn voor Opdrachtgever. De kosten voor het, al dan niet verzekerd, verzenden van een Apparaat kunt u vinden op de website van PostNL.

6.5           Specifiek voor Consumenten, die via de Website en/of per e-mail een Bestelling plaatsen, gelden de volgende voorwaarden.

6.6           Tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling per e-mail, kan de Consument te allen tijde aangeven dat de Consument gegevens of de details van de te bestellen Diensten wenst te wijzigen of besloten heeft geen Diensten af te nemen, tot het moment dat Sabes de Bestelling van de Consument heeft bevestigd.

6.7.          De Consument heeft het recht om de Overeenkomst ten aanzien van het uitvoeren van een Dienst, die deze Consument per e-mail met Sabes sloot, binnen 14 (veertien) dagen na de dag van het sluiten van de Overeenkomst, te ontbinden, behoudens hetgeen bepaald in artikel 4.

6.8           Bij het per e-mail aangaan van een Overeenkomst ten aanzien van het verrichten van Diensten door Sabes geeft de Consument met het akkoord gaan met de specificaties van de Dienst uitdrukkelijk de instemming van de Consument voor het zo snel mogelijk verrichten van de Dienst door Sabes. Door het accepteren van deze Voorwaarden doet de Consument afstand van de mogelijkheid om deze Overeenkomst te ontbinden na nakoming van de Overeenkomst door Sabes.

6.9           Wenst de Consument een Overeenkomst met Sabes te ontbinden, dan kan de Consument het standaard ontbindingsformulier van Sabes gebruiken, dat de Consument hier kan downloaden:

https://www.irepair4u.nl/app/uploads/2021/04/HERROEPINGSFORMULIER.pdf

6.10          Sabes bevestigt de ontbinding zoals hiervoor beschreven, zo snel mogelijk op een duurzame gegevensdrager. De Consument kan ook een ondubbelzinnige verklaring van de wens van de Consument om de overeenkomst te ontbinden verzenden aan de adresgegevens zoals vermeld in artikel 1.

6.11           Sabes vergoedt in het geval van de hiervoor beschreven ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, behoudens hetgeen bepaald in artikel 4.

7           Het afnemen van Diensten via de vestiging van Sabes

7.1          Sabes biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om Diensten van Sabes af te nemen door een vestiging van Sabes te bezoeken. Via de Website kan Opdrachtgever een afspraak maken om een vestiging van Sabes te bezoeken voor het afnemen van Diensten. Neemt Opdrachtgever op deze wijze een Dienst af, dan zijn de navolgende bepalingen van toepassing.

7.2           Sabes biedt Opdrachtgever, onder andere, de mogelijkheid om op een vestiging van Sabes een Apparaat af te geven ter reparatie door Sabes. Maakt Opdrachtgever gebruik van een Dienst waarbij Opdrachtgever het Apparaat aan Sabes ter beschikking dient te stellen, dan ontvangt Opdrachtgever een bewijs van afgifte.

7.3           Opdrachtgever ontvangt van Sabes een inschatting ten aanzien van de te verrichten Diensten, de termijn waarbinnen de Diensten kunnen worden uitgevoerd en de totale kosten van de Dienst.

7.4           Opdrachtgever heeft, wanneer diensten worden afgenomen door een vestiging van Sabes te bezoeken, geen recht op ontbinding van de Overeenkomst zoals beschreven in artikel 6 e.v.

8           Algemene bepalingen over het uitvoeren van Diensten

8.1           Slechts na ontvangst van de betaling van Opdrachtgever zullen de Apparaten aan de Opdrachtgever worden geretourneerd, tenzij de Overeenkomst expliciet anderszins bepaalt. Betalingen aan Sabes vinden standaard achteraf plaats, maar Sabes behoudt zich de mogelijkheid voor om zijn prestatie uit te stellen tot er vooraf betaling is verricht.

8.2           Indien Opdrachtgever met spoed een Dienst wenst af te nemen, treedt Opdrachtgever hierover in overleg met Sabes middels de door Sabes verstrekte contactgegevens.

8.3           Alle door Sabes op welke wijze dan ook genoemde en geldende (leverings)termijnen zijn door Sabes zorgvuldig berekend. Deze termijnen zullen in geen geval gelden als fatale termijnen waarbinnen Sabes haar Dienst zou moeten verrichten. Het overschrijden van een dergelijke termijn door Sabes zal niet tot enige aansprakelijkheid van Sabes leiden.

8.4            Indien blijkt dat de kosten voor het uitvoeren van de Dienst hoger zullen uitvallen dan vooraf aangegeven of dat het voor een correcte uitvoering van de Dienst nodig is om andere of meer zaken van derden te betrekken, dan treedt Sabes zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever.

8.5           Het is mogelijk dat door het uitvoeren van de Dienst door Sabes, onverhoopt de gegevens die op het Apparaat zijn opgeslagen, verloren gaan. Sabes is hier niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor. Opdrachtgever, met uitsluiting van Sabes, is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van een betrouwbare back-up.

8.6           Slechts bij de vertoning van een geldig identiteitsbewijs, worden de Apparaten die Opdrachtgever aan Sabes ter beschikking heeft gesteld voor het uitvoeren van een Dienst, geretourneerd aan Opdrachtgever.

8.7           Sabes spant zich in om Opdrachtgever als klant een goede dienstverlening te bieden en om de Dienst en de resultaten hiervan te laten beantwoorden aan de Overeenkomst. Sabes is echter niet verantwoordelijk voor enige schade of waardevermindering die door de Diensten, zoals maar niet beperkt tot reparatie, mocht ontstaan. Deze reparaties vinden altijd op het eigen risico van Opdrachtgever plaats.

8.8           Sabes biedt drie (3) maanden garantie op de uitgevoerde Diensten, hieronder valt het vervangen van onderdelen en de reparatie. Defecten die ontstaan na reparatie of door gebruik vallen hier niet onder.

8.9           Voor het uitvoeren van de Diensten is het nodig voor Sabes om volledig toegang te hebben tot het Apparaat. Dit houdt in dat vergrendelingen zoals pincodes en dergelijke worden verwijderd of genoteerd zullen worden op het aanmeldformulier. Applicaties voor het middels GPS of anderszins achterhalen van de locatie van het Apparaat moeten altijd worden gedeactiveerd. Ook screenprotectors zullen worden verwijderd, indien dit nodig wordt geacht voor het uitvoeren van de Dienst en niet worden vervangen door Sabes. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan wordt de kans vergroot dat de reparatie van het Apparaat vertraging oploopt. Sabes is hier niet verantwoordelijk voor.

8.10           Als je akkoord gaat met de reparatie, zie je af van je eigendom op de onderdelen die wij vervangen. Je krijgt de onderdelen die wij uit je toestel halen om te vervangen niet van ons terug.

9           Apple Apparaten

9.1.          Sabes is onderdeel van het Apple Independent Repair Program. Dit houdt in dat Sabes rechtstreeks bij Apple originele onderdelen inkoopt. Bij het uitvoeren van Diensten met betrekking tot Apple Producten maakt Sabes gebruik van het diagnostische programma van Apple. Dit zorgt ervoor dat de iPhone-reparatie veilig en betrouwbaar wordt uitgevoerd. Voor meer informatie over het Apple Independent Repair Program zie onderstaande hyperlinks:

https://support.apple.com/nl-nl/repair/verify-repair-provider?storeid=I6899731

9.2.          Reparaties aan Apple Apparaten vinden alleen plaats indien Opdrachtgever hiervoor een opdrachtformulier heeft ondertekend.

9.3.         Indien Opdrachtgever ervoor heeft gekozen om niet door Apple goedgekeurde onderdelen te gebruiken dan wel van plan is om deze onderdelen te gaan gebruiken of te laten gebruiken met betrekking tot het Apple Apparaat, dan is dit op eigen risico van Opdrachtgever. Apple en Sabes zijn niet verantwoordelijk voor het mogelijk niet volgens de normen van Apple naar behoren werken van deze onderdelen.

9.4.          Voor het uitvoeren van de diagnose en tests is het nodig voor Sabes om volledig toegang te hebben tot het Apple Apparaat. Dit houdt in dat vergrendelingen zoals pincodes en dergelijke worden verwijderd of genoteerd zullen worden op het aanmeldformulier. Find My moet altijd worden gedeactiveerd. Ook screenprotectors zullen worden verwijderd, indien dit nodig wordt geacht voor het uitvoeren van de Dienst en niet worden vervangen door Sabes. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan wordt de kans vergroot dat de reparatie van het Apparaat vertraging oploopt. Sabes is hier niet verantwoordelijk voor.

9.5.          Indien het Apparaat, zijnde een Apple product, nog onder de garantie van Apple valt, dan kan de fabrieksgarantie of niet-waterdichtheid door het uitvoeren van Diensten door Sabes komen te vervallen. Hier gaat Opdrachtgever, met het verzoeken tot het uitvoeren van Diensten met betrekking tot Apple Apparaten door Sabes, uitdrukkelijk mee akkoord.

10           Prijzen, betalingen

10.1        De totale prijs voor het verrichten van de Diensten wordt voor Consumenten voorafgaande aan het uitvoeren van de Diensten aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt, met inbegrip van alle belastingen, vracht- leverings- of portokosten of, indien deze kosten vooraf redelijkerwijs niet kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

10.2        De voor Zakelijke Klanten vermelde prijzen zijn in Euro en worden, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, belastingen of heffingen, weergegeven op de Websites, op prijslijsten zoals door Sabes verstrekt dan wel anderszins door Sabes aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

10.3        Sabes is gerechtigd prijzen te wijzigen, onder andere indien de kostenposten die op Sabes van toepassing zijn om welke reden dan ook zijn of worden verhoogd. Sabes stelt Opdrachtgever in kennis van deze wijzigingen door de vanaf dat moment geldende prijzen te vermelden op door Sabes te verstrekken prijslijsten.

10.4        Prijzen worden zo zorgvuldig en accuraat mogelijk vermeld. In het geval van een kennelijke verschrijving of misslag is Sabes gerechtigd een redelijke prijs in rekening te brengen door deze aan Opdrachtgever kenbaar te maken. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd binnen vijf (5) dagen na de aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte nieuwe prijs de Overeenkomst te ontbinden.

10.5        Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal Sabes de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding berekenen op basis van nacalculatie.

10.6        Sabes zal de verschuldigde bedragen vooraf per factuur bij Zakelijke Klanten in rekening brengen. De openstaande rekening kan door middel van iDeal worden betaald, of met toestemming van Sabes achteraf op rekening. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voorafgaande aan het uitvoeren van Diensten te voldoen, tenzij anderszins overeengekomen. Opdrachtgever dient alle verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen.

10.7        Sabes biedt de volgende betalingsmogelijkheden, tenzij anderszins aangegeven in de Overeenkomst en afhankelijk van op welke wijze de Bestelling is gedaan:

10.7.1          Per bank: IBAN: NL34RABO0143415107 (Rabobank, Bladel) BIC: RABONL2U;

10.7.2          Per contante betaling;

10.7.3          Per pin.

10.8        Bij betalingen, indien en voor zover mogelijk, dient de begunstigde (‘Sabes Group B.V.’) te worden vermeld, het bestelnummer en/of het kenmerk van de Overeenkomst.

10.9        Enige misslag of onjuistheid van een door Sabes aan u verstrekte factuur, specificatie of betalingsbevestiging dient u onverwijld aan Sabes mede te delen.

10.10     Indien Opdrachtgever tekort schiet in het (tijdig) voldoen van enige verplichting is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim. Opdrachtgever is dan aan Sabes verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van deze bedragen. Tevens is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, telkenmale verhoogd met 2%, over het verschuldigde bedrag. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40.-. Sabes behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten van Opdrachtgever te vorderen.

10.11     Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening of opschorting.

11           Website

11.1        Sabes besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie zoals weergegeven op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Sabes accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Website dan wel de keuzes die Opdrachtgever op basis van deze informatie heeft genomen.

11.2        Op de Website zijn hyperlinks naar of onderdelen van internetpagina’s van derden zichtbaar. Sabes is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud en werking van deze internetpagina’s van derden.

11.3        Sabes kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren en behoudt zich het recht voor de Website gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar te maken ten behoeve van support of correctief onderhoud.

11.4        Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Website te verkrijgen, zoals page-scraping, het gebruik van robots, spiders, dan wel soortgelijke algoritmen of methoden, alsmede het handmatig stelselmatig opvragen van (delen van) van de Website of achterliggende databases met het doel deze te kopiëren of reproduceren dan wel de navigatiestructuur of beveiliging van de Website te omzeilen voor al dan niet commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden.

11.5        Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sabes is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Website, noch enig hieraan gekoppeld systeem of netwerk, op welke wijze dan ook te onderzoeken op kwetsbaarheden, onder meer, doch niet beperkt tot het hacken van de Website of eventueel gekoppelde systemen of netwerken. Het is verboden handelingen te verrichten die de infrastructuur van de Website en/of de eventueel daaraan gekoppelde systemen en netwerken op een onredelijke of disproportionele wijze belast.

11.6        Sabes spant zich in de uit te voeren Diensten zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, alsmede het resultaat van de Diensten, zo goed mogelijk aan te geven op de Website. Desondanks kan het voorkomen dat de vermelde en getoonde afbeeldingen, tekens en gegevens niet overeenkomen met het resultaat zoals beschreven, niet (optimaal) is behaald. Sabes kan hier onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk aansprakelijk voor worden gehouden.

12           Intellectuele eigendomsrechten

12.1        Tenzij anders aangegeven door Sabes, berusten alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot auteurs- databank- en merkrechten, op alle informatie, data, gegevens zoals weergegeven op en onderliggend aan de Website bij Sabes of haar licentiegevers.

12.2        Het is Opdrachtgever toegestaan de Website te raadplegen en daarvan onderdelen te printen of op te slaan met als doeleinde achteraf kennis te kunnen nemen van deze onderdelen. Ieder ander gebruik, zoals maar niet beperkt tot het reproduceren van (een onderdeel van) de Website op een internetpagina van Opdrachtgever of een derde of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabes.

13          Privacy

13.1        Sabes verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever en/of persoonsgegevens van de medewerkers van Opdrachtgever. Voor meer informatie over deze verwerkingen kan Opdrachtgever het Privacy Statement van Sabes raadplegen, dat hier te vinden is.

14          Aansprakelijkheid

14.1        De totale aansprakelijkheid van Sabes is beperkt tot het vergoeden van directe schade, waarbij maximaal het bedrag van de Overeenkomst zal worden vergoed.

14.2        Indien de Dienst die Sabes voor Opdrachtgever verricht bestaat uit het uitvoeren van een reparatie op een goed dat aan Opdrachtgever toebehoort, stemt Opdrachtgever er hierbij mee in dat Sabes onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade die hierdoor mocht ontstaan. Ook niet voor kleine krasjes die ontstaan omdat Sabes haar Diensten heeft uitgevoerd. Sabes garandeert niet dat het Apparaat nog steeds volledig stof- en waterbestendig is na het verrichten van de Dienst.

14.3.       Indien het Apparaat nog onder de fabrieksgarantie van de fabrikant valt, dan kan de fabrieksgarantie of niet-waterdichtheid door het uitvoeren van Diensten door Sabes komen te vervallen. Hier gaat Opdrachtgever, met het verzoeken tot het uitvoeren van Diensten met betrekking tot het Apparaat door Sabes, uitdrukkelijk mee akkoord.

14.4        De voor vergoeding in aanmerking komende directe schade betreft uitsluitend i) de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijk berust mag worden verwacht en ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid.

14.5        De totale aansprakelijkheid van Sabes voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van Apparaten bedraagt nimmer meer dan €500.000.- (vijfhonderdduizend Euro).

14.6        Sabes kan er voor kiezen een verzekering af te sluiten ter zake van het vergoeden van schade. Is dit het geval dan is Sabes in ieder geval slechts aansprakelijk tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering is gedekt en daadwerkelijk wordt uitbetaald.

14.7        Sabes is in geen geval aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot geleden verlies, schade door vertragingen, schade aan eigen apparatuur, goederen of infrastructuren, schade zoals mogelijkerwijs ontstaat door toedoen van leveranciers van Sabes of schade door enige inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.

14.8        Sabes baseert de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening op de gegevens die door Opdrachtgever op basis van artikel 4.6 zijn verstrekt. Sabes is dan ook in geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de Overeenkomst wanneer dit het gevolg is van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

14.9        De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sabes.

14.10      Indien blijkt dat het serienummer van het Apparaat voorkomt in een database van gestolen of vermiste goederen, dan behoudt Sabes het recht voor geen Diensten te verrichten ten aanzien van het Apparaat. Sabes is gerechtigd de kosten die tot dat moment gemaakt zijn in het uitvoeren van de Diensten bij Opdrachtgever volledig in rekening te brengen. Het staat Sabes vrij om melding te doen bij de politie.

15          Overmacht

15.1        Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij hiertoe verhinderd zijn door een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is en niet krachtens de wet, enige rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Indien deze omstandigheid van tijdelijke aard is, is Sabes gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder deze niet-toerekenbare opvatting worden verstaan alle van buiten komende oorzaken waar Sabes geen invloed op heeft, een bedrijfsstoornis- of onderbreking, vertragingen in de nakoming zoals ontstaan door toeleveranciers van Sabes of enige andere derden waarvan Sabes afhankelijk is dan wel transportproblemen of –belemmeringen in het aanvoeren van de onderdelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Diensten. Gedurende deze periode van overmacht is Sabes gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

15.2        Indien een niet-toerekenbare tekortkoming zoals genoemd in artikel 15.1 meer dan 30 (dertig) dagen voortduurt, zijn beide partijen afzonderlijk gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15.3        Indien Sabes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen, is Sabes gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde, dan wel het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

16          Toepasselijk recht en geschillen

16.1        Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met Sabes is het Nederlands recht exclusief van toepassing, tenzij partijen schriftelijk expliciet in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

16.2        De Nederlandse rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van (de toepasselijkheid van) deze Voorwaarden, de koop van Diensten, het gebruik van de Website en ieder ander geschil dat tussen Opdrachtgever en Sabes mocht rijzen, onverminderd het recht van Opdrachtgever om binnen een maand nadat Sabes zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechtbank.

17           Overig

17.1         Mocht Opdrachtgever vragen hebben, meer informatie wensen of een klacht wensen in te dienen, neem dan contact op met Sabes middels de in artikel 1 aangegeven informatie.

17.2        Klachten van Opdrachtgevers worden zo snel mogelijk door Sabes behandeld. Sabes streeft altijd naar het voorzien in een voor beide partijen passende oplossing.

17.3        Mocht een Consument gebruik wensen te maken van alternatieve geschillenbeslechting voor het oplossen van een (mogelijk) geschil met Sabes, dan kan Opdrachtgever contact opnemen met Sabes. Voor meer informatie over online geschillenbeslechting kan Opdrachtgever doorklikken naar het ODR-platform van de Europese Commissie:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Download hier onze algemene voorwaarden.